NOTA LEGAL QUANT A PROTECCIÓ DE DADES:

La informació que rebi el Gremi de Fabricants de Sabadell dels usuaris d’aquesta pàgina web o a través de consultes online, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de consultes online, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades. La informació rebuda en cap cas és utilitzada per cap altre finalitat. En relació amb les dades recaptades en la forma prevista anteriorment, l’usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment atorgat per la cessió de dades. Aquests drets podran ser exercits per l’usuari o, si és el cas, per qui el representi, a través de sol·licitud escrita i firmada adreçada a: Gremi de Fabricants de Sabadell, C/ Sant Quirze, 30, 08201-Sabadell, la notificació podrà ser enviada per correu postal o via mail adjuntant la sol·licitud adreçat a isp@isp.cat. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia de D.N.I. o passaport i contingut concret del dret exercit. Gremi de Fabricants de Sabadell, amb número Fiscal: G08160749, domicili a C/ Sant Quirze, 20, 08201, Sabadell, Barcelona. Telèfon.: 93 745 09 44 – isp@isp.cat // gremifab@gremifab.org